Trang Chủ Trùng Sinh Nhân Vật

Trùng Sinh Nhân Vật

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Phượng Tường Phủ

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu

Đồng Yêu Cầu

Phần Thưởng

1 150 50v 50 điểm tiềm năng + Ngoại Trang Áo Cấp 1
2 155 50v 50 điểm tiềm năng + Ngựa Cấp 1
3 160 50v 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long
4 165 50v 50 điểm tiềm năng + 500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
5 170 50v 50 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
6 175 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
7 180 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 2
8 185 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
9 190 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
10 195 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 2
11 200 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 Ghép Luân Hồi Ấn
12 200 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
13 200 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 3
14 200 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 Ấn Ký Tín Vật
15 200 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 3
16 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 Thần Khí Bảo Châu
17 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
18 220 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 4
19 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
20 220 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 4
21 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
22 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
23 220 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 5
24 220 50v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
25 220 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 5
26 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
27 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
28 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
29 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
30 220 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 6
31 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
32 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
33 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
34 220 50v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
35 220 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 6
36 250 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
37 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
38 250 50v 100 điểm tiềm năng + Áo Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
39 250 50v 100 điểm tiềm năng+ 20000 Chiến Thần
40 250 50v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 7 + 20000 Chiến Thần
41 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 50v 100 điểm tiềm năng + Giày Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần 
43 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
44 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 50v 100 điểm tiềm năng + Vũ Khí Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
46 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
47 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 50v 100 điểm tiềm năng + Nhân Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
49 250 50v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
50 250 50v 100 điểm tiềm năng + Áp Ngoại Trang Cấp 7 + Bội Thú Nuôi Cấp 10

 

 

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.